Geluk in Beweging.

Kies zelf hoe je lekker in je vel zit.

De Maartens Foundation helpt kinderen, jongeren en volwassenen na hun ziekenhuisperiode volop in het leven te staan, doelen te stellen en successen te vieren. Dit doen we met een team van bevlogen deskundigen, aan de hand van ons programma ‘Geluk in Beweging.’

Wat is Geluk in Beweging?

Via ons programma ‘Geluk in Beweging’ reiken we je ideeën, methodes en middelen aan om actief in het leven te staan, je talenten en mogelijkheden te benutten en doelen te behalen. Dit doe je samen met familie, vrienden en anderen in je omgeving.

Gemotiveerd en gericht verder met een lichamelijke handicap.
Geluk is een rekbaar begrip. We hebben allemaal onze eigen kijk op het leven. Onze eigen doelen waar we gelukkig van worden. Maar één regel is voor iedereen hetzelfde. Om je gelukkig te voelen, moet je weten wáár je gelukkig van wordt.

Geluk in Beweging is een benadering om te voorkomen dat mensen met een beperking op het gebied van houding en gedrag lusteloos worden, passief, en in een maatschappelijk isolement raken. Het uiteindelijke geluksdoel kan van alles zijn. Je kunt gelukkig worden van een nieuw beroepsdoel dat bij je past, een hobby, vrijwilligerswerk doen in het buurthuis, enzovoort.

Daar helpt Geluk in Beweging je mee. We helpen je om te ontdekken wat je wél kunt binnen je lichamelijke beperking. Vaak is dat meer dan mensen beseffen. Samen halen we boven water - als je dat niet al wist – voor welke vormen van beweging je talent hebt en waar je beter in kunt worden. Waar je energie van krijgt en waarbij je je goed (en steeds beter) voelt.
Daarna reiken we je methodes en middelen aan die je verder brengen.
Leer jezelf hoe je obstakels overwint en je doelen haalt. Durf te kiezen wat belangrijk voor je is. Waar je behoefte aan hebt en hoe je jezelf kunt zijn. Wen jezelf aan om je te richten op haalbare doelen. Vergroot je mogelijkheden door je sterke kanten en kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten. Gebruik je unieke talenten om zelf een droomdoel te behalen.
Een goede balans tussen uitdaging en haalbaarheid
Geluk in Beweging bestaat uit programma’s, initiatieven en middelen met een goede balans tussen uitdaging en haalbaarheid. De projecten en onderdelen worden duidelijk beschreven en toegelicht. Als deelnemer weet je vooraf wat er van je verwacht wordt en welke uitdaging je aangaat. De deskundigen van de Maartens Foundation adviseren en begeleiden, maar als revalidant beslis je uiteindelijk zelf of je meedoet.

Samen aan de slag met Geluk in Beweging

Daarom: Jij en je team

Er is nóg iets nodig om Geluk in Beweging te brengen: begrip, solidariteit en medewerking in je omgeving. Je moet het zélf doen. Maar het is óók belangrijk dat je er niet alléén voor staat. Daarom kunnen je familie, vrienden of kennissen samen met jou deelnemen aan de activiteiten.

Doe mee!

Geluk in beweging challenge

De Geluk in Beweging Challenge 2021 heeft onze verwachtingen op alle vlakken overtroffen. In het aantal deelnemers. Het weergaloze enthousiasme. De weerklank bij revalidanten, familie en zorgprofessionals. Het werk en feest dat zij van de Challenge hebben gemaakt. De landelijke en lokale publiciteit. En niet te vergeten natuurlijk: de ongekende opbrengst van de vele supporters en sponsoren.

Uiteindelijk stond de teller op maar liefst 105.500,- euro! Alle deelnemers en donateurs willen we daar enorm voor bedanken. Samen met het inzamelen van sponsorgelden wilden we via de Challenge de Maartens Foundation landelijk introduceren. Zodat we in landelijke samenwerking kinderen, jongeren en volwassenen na hun revalidatieperiode in het ziekenhuis kunnen helpen volop in het leven te staan, doelen te stellen en successen te vieren.

De Maartens Foundation in Cijfers

€ 168.184

Ontvangen van 2092 betrokken donateurs in 2021

27

Enthousiaste vrijwilligers betrokken bij de foundation

35

Initiatieven georganiseerd in 2021

473

Deelgenomen revalidanten aan onze evenementen

5

Pijlers waarop we revalidanten en hun omgeving steunen

Wegwijs in de Regelhulp

Heb jij iets nodig op het gebied van hulpmiddelen? Dan geven wij je hieronder aan welke stappen je hiervoor kunt zetten. Zie voor meer informatie: https://www.regelhulp.nl/

Hoe begin je?/Wat zijn de mogelijkheden voor aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen?

Stap 1. OCO: Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Zie voor meer informatie: https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/.

Ondersteuning door een onafhankelijk cliënten adviseur (OCO) kan geregeld worden via MEE,  een landelijke organisatie welke zich inzet voor mensen met een beperking en hun netwerk. Zie voor meer informatie: https://www.mee.nl/. Of via een onafhankelijke cliënten adviseur/mantelzorgmakelaar in uw regio.

  1. Wat kan een cliënt­ondersteuner voor u betekenen?
   • Een cliëntondersteuner:
    • kent het aanbod in zorg en ondersteuning in uw regio en weet de weg hiernaartoe;
    • Luistert goed naar uw wensen, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen;
    • kan meegaan naar gesprekken.
   1. De cliëntondersteuner is geen hulpverlener, maar helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van zorgorganisaties. Een cliënt­ondersteuner inschakelen kost u niets.
  1. Waar kunt u cliënt­ondersteuning krijgen?
   1. Heeft u een Wlz-indicatie?

U krijgt gratis onafhankelijke cliëntondersteuning via het zorgkantoor voor hulp bij het organiseren van Wlz-zorg.

   1. Heeft u géén Wlz-indicatie?

U krijgt gratis onafhankelijke cliënt­ondersteuning via de gemeente voor hulp bij het organiseren van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Stap 2. WMO of WLZ

Altijd eerst een aanvraag bij de WMO of WLZ indienen. Eventueel met inzet van onafhankelijke cliënten ondersteuning (OCO), zie stap 1.

Meld je met een vraag bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO of sociaal wijkteam van je gemeente. Voor een aanvraag van voorzieningen. De WMO/Sociaal Wijkteam in je gemeente doet onderzoek naar je hulpvraag en bekijkt samen met jou welke aanpassing/hulp nodig is. https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/hulp-en-zorg-regelen/toegang-tot-zorg-in-7-stappen

 1. Heb je een WLZ-indicatie: Wet langdurige zorg-indicatie?

Dan worden de meeste hulpmiddelen betaald uit de WLZ. Voor het verkrijgen van een  WLZ indicatie moet je o.a. volledig afhankelijk zijn van 24 uurs zorg. Indien er een Wet Langdurige Zorg indicatie is (WLZ) dan wordt de Onafhankelijk Cliënten Ondersteuner betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Heb je geen WLZ-indicatie dan wordt de onafhankelijk cliënten ondersteuner betaald of door de gemeente of door de zorgverzekering via aanvullend pakket. De OCO, (onafhankelijk cliënten ondersteuner), wordt soms ook mantelzorg-makelaar genoemd.

 1. Ben je klinisch of poliklinisch in behandeling in een revalidatiecentrum?

Dan doe je een verzoek aan de revalidatiearts voor inzet van maatschappelijk werk in verband met  het verder uitwerken van de hulpvraag en ondersteuning bij de vervolgstappen van de aanvraag. Ben je niet meer in behandeling in een revalidatiecentrum vraag dan advies aan een (behandelend)ergotherapeut en de onafhankelijk cliënten adviseur.

Heb je een afwijzing van je WMO/WLZ aanvraag? Dan kun je de aanvraag nogmaals doen bij een fonds. Zie stap 3.

Stap 3 Fondsen

Een aanvraag doe je altijd bij meerdere fondsen tegelijkertijd. De aanvraag doe je samen met:

   • OF de mantelzorg-makelaar van de WMO of WLZ
   • OF onafhankelijk client ondersteuner
   • OF met het revalidatiebehandelteam en maatschappelijk werk van het revalidatiecentrum voor uitleg en verwijzing.

Een aanvraag kun je doen als je:

 • een afwijzing van de aanvraag via de WMO/WLZ hebt.
 • bij verschillende fondsen tegelijkertijd een aanvraag doet, zodat de eventuele giften gezamenlijk gedragen worden en het gevraagde doelbedrag bereikt kan worden.

Tien meest belangrijke fondsen

1: SFIHG (Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening Gehandicapten)

Website: https://www.sfihg.nl

SFIHG is een overkoepelende organisatie van fondsen, die hulp biedt aan individuele gehandicapten in Nederland. Elk fonds heeft zijn eigen unieke doelstelling; de samenwerking in SFIHG richt zich specifiek op financiële steun voor de aanschaf van aangepast vervoer of andere noodzakelijke hulpmiddelen, waarvoor bij de overheid tevergeefs is aangeklopt. Wij werken hierin samen om aanvragen sneller te kunnen afhandelen, wachttijden te bekorten, kosten te besparen en dubbele aanvragen te voorkomen.

2: Pape fonds

Website: www.papefonds.nl

Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Uitsluitend instellingen die deze doelgroep helpen door opvang/en of begeleiding kunnen voor een financiële ondersteuning een beroep doen op het Pape-Fonds.

3: Balije van Utrecht De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO)

Website: https://rdo.nl/het-fonds/

De RDO is een charitatief fonds voor individuele hulpverlening ten behoeve van langdurig zieke of gehandicapte personen die in een financiële noodsituatie verkeren. Een aanvraag moet ingediend worden door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie. Het fonds neemt alleen aanvragen in behandeling uit Nederland met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg

4: Van Heumen de Sitter Stichting

Website: https://vanheumendesitter.nl/

De stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.

Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan. Er wordt geen bijdrage voor inkomensondersteuning, schulden, waarborgsommen en studie verstrekt.

5: Protestantse fondsen/ Jacob van Heusden Fonds

Website: https://www.protestantsefondsen.nl/

Het Fonds Jacob van Heusden biedt aanvullende steun in eerste levensbehoeften voor mensen die leven op of onder het bestaansminimum in die gevallen waar in de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in voldoende mate voorzien.

Het fonds wordt onder meer gevoed door giften van de Marez Oyens van Ittersumstichting en door de Stichting De Korinthiërs.

6: Foppe fonds (Foppe de Haan)

Website: https://www.foppefonds.nl/

Het foppe fonds zet zich in voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, of omdat ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Elektrisch rolstoelhockey en racerunning.

7: Spieren voor Spieren

Website: https://www.spierenvoorspieren.nl/

Concrete hulp door Spieren voor Spieren; individuele bijdragen voor (sport)hulpmiddelen kinderen.

8: Kitty Reek Versteegh Stichting

Website: https://www.reekversteeghstichting.nl/

De stichting stelt zich ten doel om uitkeringen te doen in het algemeen maatschappelijk belang of voor liefdadige doeleinden in Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao. Het bestuur heeft die doelstelling beleidsmatig toegesneden op financiële ondersteuning van de volgende kernactiviteiten:

 • gehandicaptenzorg
 • gehandicaptensport
 • aanschaf van vervoer- en/of hulpmiddelen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten
 • projecten in de gezondheidszorg
 • de utiliteitsvoorzieningen of het onderwijs in Indonesië, Suriname en Curaçao
 • scholen in krachtwijken.

9: T-fonds

Website: https://www.tfonds.org/

Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren en zelf niet de aanpassing of inrichting van de woning of een passende vervoersoplossing kunnen bekostigen, ook niet na het gebruikmaken van voorliggende voorzieningen

10: Esther Vergeer Stichting

Website: https://esthervergeer.social/

Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking een kans geven om ‘gewoon’ te sporten, op een gewone vereniging. Door wekelijks te sporten krijgen kinderen/jongeren de kans om vrienden te maken en de kracht van zelfvertrouwen te leren kennen.

 • Sportrolstoelen
 • Sport poli academische ziekenhuizen
 • Ieder kind moet kunnen sporten bij een reguliere vereniging, wordt hierbij geholpen
 • Tenniskampen voor rolstoelafhankelijke kinderen

11: Uniek Sporten

Website: https://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen

Sporten en bewegen moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Helemaal als je een beperking hebt, daarom is er Uniek Sporten; het sportplatform van Nederland waar je alles vindt over sporten en bewegen met een beperking. Je kunt bij Uniek Sporten o.a. terecht voor informatie over alle mogelijke sporten en waar je die kunt beoefenen bij jou in de buurt. Een aanvraag doen om een sporthulpmiddel uit te proberen of aan te schaffen. Je sportaccommodatie beoordelen of een crowdfunding starten voor je eigen vereniging. En je leest er natuurlijk het laatste nieuws op het gebied van sport, lifestyle en inspirerende verhalen van andere sporters die je voor gingen.

Kom je na een aanvraag bij de WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV geld tekort voor de aanschaf van een sporthulpmiddel, of is je aanvraag afgewezen, dan dien je bij Uniek Sporten Hulpmiddelen een aanvraag in voor de financiering ervan. In de regel is het zo dat als we een aanvraag goedkeuren, we 85% van het benodigde bedrag toekennen. De overige 15% is je eigen bijdrage met een maximum van 250 euro. Dit bedrag kun je zelf betalen of ophalen met crowdfunden. Crowdfunden kan op ons eigen platform. Bekijk hier de veelgestelde vragen voor meer informatie.

In beweging brengers

Partners

Als partner kun je je verbinden aan een specifiek programma of actie en jaarlijks deelnemen aan de relatie dag op een van de klinieken waar je kunt zien en beleven wat we wat we met de Geluk in Beweging programma’s doen.

Meer informatie