Privacy policy

Wij zorgen goed voor jouw persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Maartens Foundation (hierna: de Maartens Foundation) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Maartens Foundation is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat de Maartens Foundation de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat de Maartens Foundation verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. de Maartens Foundation is gevestigd in Ubbergen aan Hengstdal 3 1K A1.10. de Maartens Foundation is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 72370416.

Waarom verwerkt de Maartens Foundation uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. De Maartens Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. de Maartens Foundation verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de Maartens Foundation:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs- en overige) overeenkomsten;
 • voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de Maartens Foundation te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.

Van personen die hulp krijgen van de Maartens Foundation worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.
Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van de Maartens Foundation, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres of info@maartensfoundation.nl

Stichting Maartens Foundation
6574 NA
Ubbergen

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Maartens Foundation dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die de Maartens Foundation verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag de Maartens Foundation alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. de Maartens Foundation hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
  in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Maartens Foundation waarbij de Maartens Foundation erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het maken van studies, modellen en statistieken;
  de uitoefening en de verdediging van de rechten van de Maartens Foundation, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van leden-/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;
 • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij de Maartens Foundation door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die de Maartens Foundation daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);
 • het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s waarmee de Maartens Foundation u gepersonaliseerde advertenties kan tonen als u Facebook of andere social media bezoekt. de Maartens Foundation kan uw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kunt u de website van de provider van het social netwerk bezoeken.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Maartens Foundation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft de Maartens Foundation een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de Maartens Foundation.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de Maartens Foundation.
 • De Maartens Foundation kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de Maartens Foundation of met de diverse functionarissen in binnen- en buitenland.
 • De Maartens Foundation ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt.
 • De Maartens Foundation kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
  • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Maartens Foundation of wanneer de Maartens Foundation hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. de Maartens Foundation sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van de Maartens Foundation gegevens verwerken.
  • Bij uitwisseling buiten de EU neemt de Maartens Foundation de daarbij geldende regels in acht.
   3Geen commercieel gebruik.
  • de Maartens Foundation zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. de Maartens Foundation kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

de Maartens Foundation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door de Sint Maartenskliniek kunt u terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming. Ook bij klachten kunt u zich tot deze persoon wenden.

Kan de Maartens Foundation dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De Maartens Foundation zal de privacyverklaring aanpassen als er zaken in de verwerkingen veranderen, of als er andere verplichtingen ontstaan.

Contactgegevens

Functionaris voor de gegevensbescherming

Postadres: Sint Maartenskliniek, t.a.v. Functionaris gegevensbescherming, Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen
E-mailadres: privacy@maartenskliniek.nl
Telefoonnummer: 06 82 13 93 69

Deze privacyverklaring is herzien op 30 november 2020.