ANBI Status

De Maartens Foundation heeft de ANBI status: we zijn een erkend goed doel

Van elke euro die we ontvangen gaat minimaal 80 cent naar onze primaire doelstellingen en projecten. We mogen maximaal 20 cent besteden aan overheadkosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld fondsen- en ledenwerving, personeelskosten, huisvestingskosten, reclame en drukwerk. De Maartens Foundation publiceert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening. In ons jaarverslag is te lezen welke resultaten we bereikt hebben. Ook vindt u hier een overzicht van de inkomsten en bestedingen van Maartens Foundation

Mensen met een beperking op het gebied van houding en beweging belanden na hun behandeling in de polikliniek vaak in een niemandsland. Zij zijn vrijwel volledig op zichzelf aangewezen. Zonder enige vorm van lichamelijke en/of mentale begeleiding. Te vaak leidt dit tot vastlopen, frustraties, een beschadigd zelfbeeld en/of de beleving dat je in de samenleving op een zijspoor staat. Dit mogen we niet toestaan. Het moet anders.

De Maartens Foundation wil kinderen, jongeren en volwassenen en met een beperking op het gebied van houding en beweging ondersteunen wanneer ze weer terug keren naar huis. Als ‘missing link’ tussen het afronden van de poliklinische behandeling en het oppakken van het gewone leven. Als aanjager van speciale deskundigheid en initiatieven. Als teamcoach van de revalidant en zijn of haar familie en vrienden. Als brug voor organisaties en bedrijven. De Maartens Foundation wil op deze manier bijdragen aan blijvende mentale en fysieke veerkracht. Met beweging als stimulator van re-integratie en persoonlijk geluk.

We gaan verder waar de reguliere zorg stopt en de grenzen van de WMO zijn bereikt.

Onze waarden

De waarden van de Maartens Foundation drukken uit waarvoor we staan. Ze zijn ook het kompas waarop we onze organisatie en onze activiteiten sturen.

  1. Geluk in beweging. Geluk ontwikkelt zich van het hoofd naar het hart. We ontplooien initiatieven die het leven (weer) zin geven en die duurzaam bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn.
  2. Trots. Een positief zelfbeeld is een voorwaarde voor geluk. Je kunt leven met een handicap én plezier hebben. Iedereen is uniek en heeft een bijzonder talent. We helpen dat te ontdekken, te waarderen en te ontwikkelen.
  3. Samenwerken. In de moderne betekeniseconomie willen organisaties en bedrijven ook van maatschappelijke waarde zijn. Tegen deze achtergrond verbinden we organisaties, bedrijven, mensen, kennis en ambities. Vanuit het beginsel dat alle partijen voordeel bij de samenwerking moeten hebben.
  4. Transparant & puur. We werken verantwoordelijk, transparant en duurzaam. Eerlijk en plezierig. Op alle niveaus: voor en met mensen en organisaties, binnen onze netwerken en daarbuiten.

Wat is onze meerwaarde?

De Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Het ziekenhuis in Berg en Dal is toonaangevend in Europa op het gebied van orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, kinderzorg en pijnbestrijding. Jaarlijks vinden zestigduizend mensen de weg naar de kliniek voor een behandeling.

De Maartens Foundation bouwt verder op de kennis en ervaring van de Sint Maartenskliniek. Artsen, therapeuten en zorgmanagers samen met personal trainers, sportwetenschappers en voedingsdeskundigen verkennen wat zij kunnen betekenen buiten de kaders van hun formele taken en doelen. Zij bundelen hun kennis, ervaringen en inzichten met de Maartens Foundation en werken dit uit tot waardevolle producten of initiatieven. Zo reiken we de deelnemers methodes en middelen aan om hun leven weer in beweging te krijgen

Op wie richten we ons?

De Maartens Foundation wil kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking op het gebied van houding en beweging na de ziekenhuisperiode weer verder brengen in het leven. Zij kunnen samen met familie, vrienden of kennissen deelnemen aan onze initiatieven.

Wat is onze strategie?

We leveren kennis, trainen, stimuleren en motiveren.
Met onze initiatieven willen we bijdragen aan blijvende mentale en fysieke veerkracht. We trainen en stimuleren zelfstandigheid en flexibiliteit. Vanuit een omgeving waarin deelnemers zich begrepen voelen en er niet alleen voor staan.
Met de deelnemers streven we ook naar ontspanning en mentale ontwikkeling. We creëren verbinding door workshops, clinics en events, onder begeleiding van coaches en getrainde begeleiders.

Kernactiviteiten

De Maartens Foundation zorgt voor programma’s met de juiste balans tussen uitdaging en haalbaarheid. De projecten en onderdelen worden duidelijk omschreven en toegelicht.

Kernactiviteit 1: focus op zelf dóen.
Binnen dit thema biedt de Maartens Foundation lichamelijke en mentale begeleiding en coaching. We leveren kennis, trainen, stimuleren en motiveren.

Kernactiviteit 2: projecten en verbindingen
We ontwikkelen en organiseren: handbike- fietsroutes, familiedagen, de Maartens Foundation Experience, een beweeg- en ontspanningsweek in het buitenland.

Koers naar 2023

Voor de komende jaren heeft de Maartens Foundation concrete en meetbare doelen gesteld.
De doelstellingen, doelen en subdoelen zijn onderverdeeld in vier termijnen.

De basis van de foundation is het handboek ‘Geluk in beweging’ dat eind 2020 wordt gepubliceerd.
We starten met pilots uit kernactiviteit nr.1: “Focus op zelf doen’.

In 2021 wordt kernactiviteit 1 opgestart: ‘Focus op zelf doen’.
We bieden ons handboek Geluk in Beweging aan en we organiseren workshops, clinics en events.

In 2022 verankeren en verbreden we ons aanbod uit kernactiviteit 1 Focus op zelf doen.’
Daarnaast organiseren we een familie-event binnen kernactiviteit 2: participeren en verbinden.

2023 is het jaar van de landelijke uitrol van kernactiviteit nr.1.
We richten ons nu ook op deelnemers buiten die van de Sint Maartenskliniek. In samenwerking met andere partijen willen we onze inzichten landelijk toepassen.

Wie betaalt dit?

Mensen met een beperking die na hun revalidatie terugkeren in de samenleving ervaren vaak drempels – letterlijk en figuurlijk. Soms kunnen die zonder kosten worden weggenomen, vaak vormt geld om drempels te verwijderen zélf een drempel. Er zijn geen of onvoldoende mogelijkheden via de bestaande wet- en regelgeving. Ook via andere kanalen ontbreekt domweg het geld voor goede begeleiding.

Daarom zet de Maartens Foundation zich actief in voor de fondsenwerving en het organiseren van events die helpen om het noodzakelijke budget te genereren.

We gaan verder waar de reguliere zorg stopt en de grenzen van de WMO zijn bereikt.

De Maartens Foundation maakt gebruik van verschillende financieringsbronnen:
Donaties, sponsoring, subsidies, evenementen en eigen inkomen.

De Maartens Foundation bouwt aan structurele samenwerkingen met loterijen en foundations zoals Fonds gehandicaptensport en Uniek sporten.

We zoeken nadrukkelijk partnerships met bedrijven die maatschappelijk een verschil maken; bedrijven die de leefwereld van mensen verbeteren.

Bij de productontwikkeling, het leveren van onze diensten en het generen van fondsen zijn commitment, samenwerking en verbinding belangrijke succesfactoren.
We willen onze kennis en ambities op een creatieve en innovatieve manier verbinden.
Bedrijven toegang bieden om deel uit te gaan maken van de Foundation. Als vriend, als sponsor, als donerende, als vrijwilliger, als abonnee op onze nieuwsbrief, als lid van onze community.

Community / Donateurs werving

De Maartens Foundation zet zich actief in om een stabiele basis te creëren dankzij maandelijks betalende donateurs. Voor deze donateurs ontwikkelen we de Maartens Foundation Club.

Leden/ donateurs van de Maartens Foundation Club zijn welkom in de online shop voor een sportieve outfit en attributen van de club en kunnen deelnemen aan geselecteerde activiteiten.

Financieringsbronnen

De Maartens Foundation genereert haar werkkapitaal uit de werving van donateurs, sponsoring, een grote giftenactie, subsidie en vermogen fondsen, legaten en erfstellingen, loterijen, collectes en merchandising. Voor onze financiering onderscheiden we de volgende hoofd- en subbronnen:

Private financiering
Donaties
Sponsoring
Fondsen

Overheidsgeld
Subsidies

Commerciële activiteiten
Evenementen
Eigen inkomen

Waaraan besteden we het geld?

De Maartens Foundation werkt aan verschillende projecten.
Geluk in Beweging, met de focus op zelf dóen.
We werken met afgebakende projecten en thema’s die zich specifiek richten op de beperking (of het type beperking) van de betreffende deelnemers. Kinderzorg, orthopedie, reumatologie.
Revalidatie: amputatie, dwarslaesie, hersenaandoening, chronische pijn, zenuw- en spierziekten, orthopedische revalidatie

  • Handboek “Geluk in beweging”
  • Coaching en begeleidingsprogramma’s
  • Presentatie en activatieprogramma’s
  • Workshop en clinicprogramma’s
  • Beweeg en sport eventprogramma’s

De Maartens Foundation zoekt de samenwerking nadrukkelijk en organiseert nu al ondersteunende activiteiten met lokale organisaties, het Fonds Gehandicapten Sport en Uniek Sporten.

Ons meerjarenbeleidsplan voor de bestedingen

In ons beleid ligt de nadruk op het invullen van de doelstellingen van de Maartens Foundation en het realiseren van programma’s en projecten. We streven ernaar dat minimaal 85% van de beschikbare middelen direct besteed wordt aan de projecten.
In de periode 2020 – 2023 worden onze bestedingen verdeeld over beide kernactiveiten van de Maartens Foundation. Hierbij ligt de nadruk op kernactiviteit nr. 1: ‘Focus op doen’. Dit zijn de programma’s die bijdragen aan blijvende mentale en fysieke veerkracht. In grote lijnen bestaan deze uit workshops, clinics en events, onder begeleiding van coaches en getrainde begeleiders.
Voor kernactiviteit nr. 2 bestaan de bestedingen in grote lijnen uit de organisatie van de Maartens Foundation Experience week, een beweeg- en ontspanningsweek in het buitenland en een aantal familiedagen.

De Maartens Foundation heeft de ANBI status: we zijn een erkend goed doel

Van elke euro die we ontvangen gaat minimaal 80 cent naar onze primaire doelstellingen en projecten. We mogen maximaal 20 cent besteden aan overheadkosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld fondsen- en ledenwerving, personeelskosten, huisvestingskosten, reclame en drukwerk. De Maartens Foundation publiceert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening. In ons jaarverslag is te lezen welke resultaten we bereikt hebben. Ook vindt u hier een overzicht van de inkomsten en bestedingen van Maartens Foundation.
Wilt u graag een exemplaar ontvangen? Dat regelen we met alle plezier.

Hoe is de Maartens Foundation georganiseerd?

Inspirerende kracht achter de Maartens Foundation is directeur Rob Harmeling. Hij is voormalig professioneel wielrenner en maakte in 1986 deel uit van de Nederlandse ploeg die wereldkampioen werd op de 100 kilometer ploegentijdrit. In 1992 won hij een etappe in de Tour de France. Rob verspreidt de boodschap van de positieve fysieke, sociale en mentale voordelen van sport en bewegen al jaren binnen het bedrijfsleven.

Hij wordt bijgestaan door Anne Gerritsma. Als beleidsmedewerker van de Raad van Bestuur bij de Sint Maartenskliniek kent Anne de doelgroep en hun complexe vraagstukken als geen ander.

De Raad van Toezicht van de Foundation bestaat uit Dr. M. Slinkman, burgemeester van Berg en Dal, Mr. K. Mous, advocaat Gezondheidszorg en prof. Dr. M. Van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek.

Aan de leden van de Raad van Toezicht is geen beloning toegekend. Ook zijn geen declaraties of andere vergoedingen uitgekeerd.

De stichting heeft naast de directeur en Raad van Toezicht op dit moment geen medewerkers in dienst of banden met vrijwilligers. De Sint Maartenskliniek schenkt de stichting in 2019 naast een tweetal erfenissen tevens een beleidsmedewerker ter beschikking ter ondersteuning van de directeur van de stichting. Tevens neemt zij de gehele verantwoordelijkheid over de financiële administratie van de stichting.

Ten slotte…

De teamgedachte staat centraal in het werk van de Maartens Foundation: samen staat iedereen sterker. Dat geldt ook voor onszelf.
We streven nadrukkelijk naar samenwerkingsverbanden, we willen een bruggenbouwer zijn tussen mensen, tussen kennis en ambitie, tussen organisaties en andere foundations op het gebied van sport en beweging, tussen zorg en bedrijfsleven.

Help ons mee om Geluk in Beweging te brengen

Om ons werk te kunnen doen zijn we afhankelijk van giften. Ook uw bedrijf kan de betrokkenheid bij Geluk in beweging laten zien door ons (structureel) te steunen met een gift. Uiteraard doen we daar als u daar prijs op stelt – iets bijzonders voor terug!
Partners kunnen een project kiezen
Als blijk van onze grote dank voor de onmisbare bijdragen aan ons werk organiseren we elk jaar een relatie- event.
Als bedrijf doneren is fiscaal aantrekkelijk. Giften zijn zonder drempel aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Voor meer informatie over de fiscale voordelen voor giften door bedrijven verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.
Steunt ons ook met een donatie?
U kunt de Maartens Foundation helpen met een donatie. Namens onze doelgroep bij voorbaat onze hartelijke dank!

NL48 ABNA 0857 141554
Stichting Maartens Foundation
Hengstdal 3 1K A1.10
6574 NA Ubbergen

Kvk-nummer:72370416

Rob Harmeling
Directeur. +31 629066645

Anne Gerritsma
Beleidsadviseur + 31 649972806